Back to All Events

57 DEGREES NORTH: BOTHY CULTURE

  • Abriachan Village Hall Abriachan Inverness IV3 (map)

An evening of short talks, music, stories and song celebrating Bothy Culture past and present

TICKETS (£5)

Head up the hill above Loch Ness to Abriachan for a night of music, poetry, stories and song in celebration of Highland Bothy Culture. From the folklore of the shielings, mountain bothies and shepherd’s huts of the past to the revitalisation of the tradition of hutting in Scotland today, this event will include short informative talks with guest speakers and floor spots from invited musicians and performers.

Guest speakers include Lesley Riddoch on Scotland's missing wood cabins and Sam Harrison of the Shileing Project. Performers include bothy ballad singer Scott Gardiner, fiddler/composer Adam Sutherland with Marc Clement of folk band Session A9and storyteller Bob Pegg with stories of the bow tents in Traveller culture. Hosted by the local ceilidh band.

7pm 
Doors Open
7.30pm
Welcome To Archifringe
7.45pm 
Adam Sutherland & Marc Clement
8pm 
Lesley Riddoch: Huts And Hutting in Scotland and Norway
8.30pm 
Break 
8.45pm 
Scott Gardiner: Bothies And Bothy Loons
9pm 
The Shileing Project : Pròiseact Na H-Airighe
9.10pm
Bob Pegg: Travellers Tales
9.30pm 
Break 
10pm 
The World’s Room - Songs / Ceilidh Band
11pm
End


BYOB. Teas, Coffees and Home Baking On Sale. Parking available but limited.

CULTAR SAOGHAL NAM BOTHAN: CEILIDH OBAR ITHEACHAN

Disathairne 15 an t-Iuchar
7.30-11 feasgar

Talla a' bhaile
Obar Itheachan
Inbhir Nis IV3

Feasgar le òraidean beaga, ceòl, sgeulachdan agus òrain, a' comharrachadh Cultar Saoghal Bothannan na Gaidhealtachd Nach teid sibh an aird aig ceann a tuath Loch Nis a Thalla dh’Obar Itheachan airson oidhche de cheòl, bàrdachd, sgeulachdan agus òrain a’ comharrachadh Cultar nam Bothan anns a’ Ghàidhealtachd. Bidh òraidichean agus ceòlaidearan ann a’ sgaoileadh sgeulachdan nan àirighean, sgeulachdan bothan nam beanntan agus bothan nan cìobairean o shean, agus ath-bheòthachadh a bhrosnachadh air tradaiseanan agus cleachdaidhean bothan na h-Alba mar aite-comhnaidh fhathast nar measg san latha an-diugh. Thoiribh a-steach le botal. Pàirceadh ri làimh gun a bhith pailt.

Earlier Event: July 15
57 DEGREES NORTH: THE HIGHLAND HOUSE
Later Event: July 16
57 DEGREES NORTH: HUTS IN PLACE